Opticallimits
Laowa lenses now also for L-mount - Printable Version

+- Opticallimits (https://forum.opticallimits.com)
+-- Forum: Forums (https://forum.opticallimits.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: L-mount alliance (https://forum.opticallimits.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Laowa lenses now also for L-mount (/showthread.php?tid=4824)Laowa lenses now also for L-mount - Klaus - 07-24-2020

https://opticallimits.com/news/laowalmount.pdf